Generalforsamling 24. april 2024

Generalforsamling afholdes onsdag 24. april 2024 kl. 19:00 på Svogerslev kro


Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Selskabets formand aflægger beretning for de forløbne driftsår
  3. Det reviderede regnskab for det forløbne driftsår forelægges til meddelelse af decharge, samt beretning om selskabets status
  4. Forelæggelse af endeligt budget for indeværende driftsår og forslag til budget for det kommende driftsår, herunder fastsættelse af gebyrer og rentetillæg
  5. Forslag fremsat af andelshavere eller af selskabets bestyrelse
  6. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af statsautoriseret revisor og kritisk revisor
  9. Valg af suppleanter for samme
  10. Eventuelt

 

Jævnfør vedtægterne §6.2 skal indkomne  forslag jf. §6.1e samt forslag til kandidater jf §6.1f være selskabet i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Materiale og forslag til generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.